Dokumentacija o nabavi

Dio I - Opći podaci o postupku nabave

MV-RO-007/2024 - OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM

Opći podaci

Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja : GPP d.o.o., Ulica cara Hadrijana 1, 31000 Osijek , Hrvatska

Nacionalni reg. broj (OIB): 96779488329

Broj telefona: +385 31 22 83 28

Internetska stranica: http://www.gpp-osijek.com

Adresa elektroničke pošte: gpp@gpp-osijek.com

Vrsta naručitelja: Sektorski

Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata

Kontakt osoba: Kristina Lujić

Broj telefona: +385 31 22 83 28

Adresa elektroničke pošte: gpp@gpp-osijek.com

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se isključivo putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi. Upute

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i poziva na dostavu ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

OIBNaziv G.S.Adresa sjedišta
37422724963GP PARTNER d.o.o.Našičke brigade HV 17, Našice
48382672930VOLT INŽENJERING d.o.o.Kralja Tomislava 310, Vladislavci
MB: 97487872TEHNIKA, elektroinstalacijski obrtKralja Tomislava 310, Vladislavci
462124810199SOLAR ECO d.o.o.Kralja Tomislava 310, Vladislavci
MB: 50109332OPG BORIS MARKOVIĆDuga 74, Ivanovac
39206930732MY HEALTH j.d.o.o.Kapelska ulica 14, Osijek

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM

Evidencijski broj nabave: MV-RO-007/2024

Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak

Procijenjena vrijednost nabave: 55.000,00 EUR

Vrsta ugovora o javnoj nabavi: Robe

Sklapa se okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom s odabranim ponuditeljem .

Sustav kvalifikacije: Naručitelj ne uspostavlja sustav kvalifikacije.

Elektronička dražba: Naručitelj ne provodi elektroničku dražbu.

Dinamički sustav nabave: Naručitelj ne uspostavlja dinamički sustav nabave.

Podaci o predmetu nabave

Opskrba prirodnim plinom sukladno Troškovniku i ostalim traženim uvjetima u ovom DoN-u.

Opis predmeta nabave: OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM


Opis: Opskrba prirodnim plinom sukladno Troškovniku i ostalim traženim uvjetima u ovom DoN-u.

Procijenjena vrijednost predmeta: 55.000,00 EUR

CPV oznaka i naziv: 09123000 Prirodni plin

Količina predmeta nabave

Naručitelj je odredio predviđene (okvirne) količine u troškovniku.

Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine.

Tehničke specifikacije

Detaljne tehničke specifikacije se nalaze u zasebnom prilogu.

Troškovnik

Detaljan troškovnik se nalazi u zasebnom prilogu – Troškovnik.

Mjesto izvršenja

Glavno mjesto izvršenja: GPP d.o.o.

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje okvirnog sporazuma je 12 mjeseci.

Početak okvirnog sporazuma je od obostranog potpisa.

Opcije i moguća obnavljanja

Opcije: Nije primjenjivo.

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: Nije primjenjivo.