Kriteriji kvalitativnog odabira gospodarskog subjekta s uputama

MV-RO-005/2024 - ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA

Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja : GPP d.o.o., Ulica cara Hadrijana 1, 31000 Osijek, Hrvatska

Nacionalni reg. broj (OIB): 96779488329

Vrsta naručitelja: Sektorski

Podaci o postupku nabave

Evidencijski broj: MV-RO-005/2024

Predmet nabave: ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA

Procijenjena vrijednost: 100.000,00 EUR

Vrsta ugovora: Robe

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Obrana i sigurnost: NE

CPV: 09310000 Električna energija

Tehnika: Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Društvene i druge posebne usluge: NE

Elektronički katalog: NE

Elektronička dražba: NE

Predmet je podijeljen u grupe: NE

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document; dalje: ESPD) je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

Dostava eESPD odgovora je obvezna za sve gospodarske subjekte iz ponude (ponuditelj, član zajednice ponuditelja, podugovaratelj, gospodarski subjekt na čiju se sposobnost oslanja).

Ako naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u ESPD navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD obrascu kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. Ako se ne može obaviti navedena provjera ili ishoditi potvrda, naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Gospodarski subjekti obvezni su ispuniti primjenjive podatke za sve dijelove ESPD obrasca koji se traže u sustavu EOJN, za predmetnu nabavu.

Za opće upute oko načina popunjavanja ESPD obrasca na EOJN, pogledajte sljedeću poveznicu.

Osnove za isključenje

Obvezno obratiti pažnju na točku „Način dokazivanja“ gdje naručitelj navodi koji sve gospodarski subjekti moraju dokazati kvalitativne uvjete sposobnosti.

Osnove povezane s kaznenim presudama

Pravna osnova

Članak 251. ZJN2016

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju
– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju
– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

ili

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN2016.
Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN2016 iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Uključeni podkriteriji

Pitanje gospodarskom subjektu

Je li sam gospodarski subjekt ili neka osoba koja je član njegova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koja u njemu ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora osuđena pravomoćnom presudom iz jednog od prethodno navedenih razloga, presudom donesenom prije najviše pet godina ili u kojoj se i dalje primjenjuje razdoblje isključenja utvrđeno izravno u presudi?

Upute o načinu popunjavanja odgovora za ovaj kriterij u ESPD odgovoru

Način dokazivanja

Za potrebe utvrđivanja da ne postoje okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt dostavlja: - ispunjeni ESPD obrazac.

Naručitelj provjerava okolnosti iz ove točke za podugovaratelja, stoga je gospodarski subjekt dužan dostaviti ispunjeni ESPD obrazac podugovaratelja.

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Pravna osnova

Članak 252. ZJN2016

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,

ili

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Uključeni podkriteriji

Pitanje gospodarskom subjektu

Je li gospodarski subjekt prekršio svoje obveze plaćanja poreza ili obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj ima poslovni nastan i u državi članici javnog naručitelja ili naručitelja ako se razlikuje od zemlje poslovnog nastana?

Upute o načinu popunjavanja odgovora za ovaj kriterij u ESPD odgovoru

Način dokazivanja

Za potrebe utvrđivanja da ne postoje okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt dostavlja: - ispunjeni ESPD obrazac.

Naručitelj provjerava okolnosti iz ove točke za podugovaratelja, stoga je gospodarski subjekt dužan dostaviti ispunjeni ESPD obrazac podugovaratelja.

Mjere koje je gospodarski subjekt poduzeo vezano uz razloge za isključenje

Sukladno članku 255. ZJN 2016, gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove Dokumentacije, ne uključujući Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, može naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja ove mogućnosti do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)

Obavljanje profesionalne djelatnosti

Upis u registar

Pravna osnova

Članak 257. stavak 1. ZJN2016

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Pitanje gospodarskom subjektu

Je li gospodarski subjekt upisan u odgovarajuće strukovne ili obrtne registre koji se vode u državi članici njegova poslovnog nastana

Upute o načinu popunjavanja odgovora za ovaj kriterij u ESPD odgovoru

Način dokazivanja

Za potrebe utvrđivanja navedenog, gospodarski subjekt dostavlja: - ispunjeni ESPD obrazac, za sve gospodarske subjekte

Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekta

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa. Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice gospodarskih subjekata uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

U ponudi zajednice mora se navesti koji dio ugovora o javnoj nabavi (vrijednosni dio i postotni dio) će izvršavati pojedini član zajednice.

Odgovornost gospodarskih subjekata iz zajednice je solidarna.

Odredbe koje se odnose na podugovaratelje

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora u podugovor obvezan je ponudi navesti/dostaviti:

Navedeni podaci o podugovaratelju/ima će biti obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora od naručitelja zahtijevati:

Naručitelj će o eventualnom zahtjevu ugovaratelja odlučiti primjenjujući članak 225. ZJN 2016.

Ako naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

Ako objektivna pravila i kriteriji iz članka 386. stavka 1. ZJN2016 uključuju zahtjeve koji se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost ili tehničku i stručnu sposobnost, gospodarski subjekt se može u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja tih osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati sektorskom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, odnosno tijekom cijelog razdoblja valjanosti kvalifikacijskog sustava, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Naručitelj je obvezan provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere iz članka 275. stavka 1. ZJN 2016, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je u ponudi dostaviti zaseban ESPD za tog subjekta. U slučaju da naručitelj to zatraži, gospodarski subjekt koji se oslanja na sposobnost drugog subjekta bit će dužan kao ažurirani popratni dokument dostaviti odgovarajući dokaz o ustupanju resursa (npr. izjava gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje, ugovor između gospodarskih subjekata i sl.). Iz dostavljenog dokaza mora biti vidljivo koji gospodarski subjekt kojemu gospodarskom subjektu stavlja resurse na raspolaganje, u koju svrhu i o kojim resursima se radi. U slučaju da se kao dokaz dostavlja izjava, mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe gospodarskog subjekta.