Dokumentacija o nabavi

Dio II – Upute za ponuditelje


PODACI O PONUDI

MV-RO-005/2024 - ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA

Evidencijski broj nabave: MV-RO-005/2024

Sadržaj i način izrade

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst Dokumentacije o nabavi. Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje te se može preuzeti u cijelosti na internetskoj stranici: Dokumentacija o nabavi

Elektronička ponuda mora sadržavati najmanje:

Način dostave

Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH. Sukladno ZJN 2016. smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te da naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog tog razloga.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ukoliko pri elektroničkoj dostavi ponude iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude, naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički ili dijelova za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije ili dijelova za čiju su obradu, zbog specifičnosti predmeta nabave, nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama licenciranih prava zbog kojih nisu dostupni za izravnu uporabu.

Također, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih tijela ili subjekata koji su važeći samo u izvorniku, ako ih elektroničkim sredstvom nije moguće dostaviti u izvorniku, poput jamstva za ozbiljnost ponude.

U slučaju kada ponuditelj uz elektroničku dostavu ponuda u papirnatom obliku dostavlja određene dokumente koji ne postoje u elektroničkom obliku, ponuditelj ih dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je obvezan naznačiti na koji postupak javne nabave i na koju ponudu se odvojeni dokumenti odnose te takva omotnica sadrži sve podatke s dodatkom „dio/dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno“. Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude ponuditelj predaje neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:


Naručitelj: GPP d.o.o.

Cara Hadrijana 1, 31 000 Osijek

ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA

MV-RO-005/2024

Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno

NE OTVARAJ


na poleđini ili u gornjem lijevom kutu omotnice:


Naziv i adresa ponuditelja / zajednice gospodarskih subjekata

(kod zajednice gospodarskih subjekata obvezna je naznaka da se radi o zajednici i navođenje svih članova zajednice)


Ponuditelj sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nedostavljanja odvojenog dijela/dijelova ponude/ZZS-a u papirnatom obliku.

U slučaju da naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN RH će trajno onemogućiti pristup tim ponudama čime će se osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, ponuditelji će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda. Ako je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima. Gospodarski subjekt dužan je na zahtjev naručitelja dostaviti akt/akte koji/koje su naveli kao pravnu osnovu temeljem koje su podaci označeni tajnima, a sve radi provjere postojanja pravne osnove. Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Izmjena ponude i odustajanje od ponude

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude. Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Postupanje u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti EOJN RH

Temeljem članka 239. ZJN 2016, ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu ponuda zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, a naručitelj će produljiti rok za dostavu sukladno članku 240. ZJN 2016. Detaljne upute načina elektroničke dostave ponude dostupne su na stranicama EOJN RH, na adresi: Upute

Odredbe o ponudi

Varijante ponude

Varijante ponude nisu dopuštene.

Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu.

Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku te cijenu ponude bez PDV-a i cijenu ponude s PDV-om, a iznos PDV-a se izračunava zasebno.

Cijenu ponude čini zbroj svih stavki bez poreza na dodanu vrijednost u kojoj moraju biti uračunati svi troškovi, popusti, opći rizici, obveze i odgovornosti koje su određene ovom Dokumentacijom o nabavi.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu i troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Jedinična cijena definirana je kao nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi.

Valuta ponude

Ponuditelj iskazuje cijenu ponude u eurima (EUR).

Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP).

S obzirom na to da može koristiti pravo na pretporez, naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez PDV-a.

Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti je: 100,00

Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju: Cijene i kvalitete

Formula za određivanje ekonomski najpovoljnije ponude opisana je u zasebnom dokumentu koju je naručitelj priložio ovoj dokumentaciji.

Cijena:

Naziv kriterijaZnačaj
Cijena90,00

Kvaliteta:

Naziv kriterijaZnačaj
Električna energija iz obnovljivih izvora energije10,00

Kriterij: Cijena

Detaljni opis:

Ponuda s najniže ponuđenom cijenom dobiva 90 bodova, a ostale ponude se boduju prema formuli:
C=Cmin/Cn x 90
pri čemu je:
C – broj bodova za kriterij cijena
Cmin – ponuda sa najnižom cijenom
Cn – cijena usporedne ponude

Iznos bodova na osnovi navedene formule zaokružuje se na dvije decimale.

Kriterij: Električna energija iz obnovljivih izvora energije

Detaljni opis

Kao drugi kriterij se određuje udio električne energije iz obnovljivih izvora u postocima koji ponuditelj namjerava isporučiti Naručitelju.
Ponuditelj je dužan ispuniti Izjavu o udjelu električne energije dobivene iz obnovljivih izvora energije.
Udio električne energije dobivene iz obnovljivih izvora mora minimalno iznositi 50 %.
Valjana ponuda s najvećim udjelom električne energije dobivene iz obnovljivih izvora dobiva 10 bodova, a ostale valjane ponude se boduju prema formuli:

10
E= _____________ x (Ey-E50)

Emax – E50

pri čemu je:
E – broj bodova za kriterij električna energija iz obnovljivih izvora
Emax - % udio iz ponude s najvišim udjelom električne energije iz obnovljivih izvora
E50 – obveznih minimalnih 50% udjela obnovljivih izvora energije
Ey – ponuđeni % udjela obnovljivih izvora energije promatrane ponude za koju se računaju bodovi

Dokazi potrebni za provjeru

Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti Izjavu o udjelu električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Gospodarski subjekt će vrijednost kriterija izraziti numerički

Jedinica mjere: %

Ponuđena vrijednost se mora izraziti kao: Cijeli broj

Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda ili njezin dio

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (iznimno je moguće navesti pojmove na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice). Također iznimno, dio popratne dokumentacije može biti i na nekom drugom jeziku, ako je tako dozvoljeno u drugim odredbama ove dokumentacije.

U slučajevima u kojima dostavljeni prijevod (koji ne mora biti ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača) ostavlja dvojbe i nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj će zatražiti od ponuditelja dostavu ovjerenog prijevoda od strane ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen.

Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ukoliko tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude (ukoliko je traženo DON-om), naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok, ne kraći od pet (5) dana.

Ponuditelj upisuje rok valjanosti ponude na za to predviđeno mjesto pri upisu podataka u obrazac EOJN RH.

U slučaju da ponuditelj produži rok valjanosti ponude, obvezan je produžiti i valjanost jamstva za ozbiljnost ponude.

Ostale odredbe

Okvirni sporazum

Način sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma i drugi uvjeti koji će biti korišteni prilikom sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma:

Nakon izvršnosti Odluke o odabiru, odabrani ponuditelj je dužan na pisani zahtjev Naručitelja dostaviti sljedeće dokumente:
- važeću dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti: opskrba električnom energijom izdane od Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA)
- važeći ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije kojim se reguliraju prava i obveze između odabranog ponuditelja (Opskrbljivača) i Operatora tržišta.

Okvirni sporazum obvezuje stranke na izvršenje Okvirnog sporazuma.

Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 3.000,00 EUR. Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažurnih popratnih dokumenata sukladno čl. 263. ZJN 2016, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.
Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude određuje sukladno roku valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17, 154/22), odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17, 154/22) na iznos 3.000,00 EUR.
Jamstvo za ozbiljnost ponude treba biti izdano u korist: GPP d.o.o., Cara Hadrijana 1, Osijek, OIB:96779488329.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno prije isteka roka za dostavu ponuda.
Umjesto jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa: GPP d.o.o. Osijek, IBAN: HR4623600001101644547 Poziv na broj: OIB uplatitelja, Opis plaćanja: polog jamstva za ozbiljnost ponude ev. broj: MV-RO-005/2024, SWIFT:ZABAHR2X.
U tom slučaju ponuditelj dokaz o uplati novčanog pologa prilaže u svojoj ponudi. Dokaz o plaćanju novčanog pologa na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena smatraju se i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku. Potvrdu o uplati novčanog pologa ponuditelji dostavljaju u sklopu e-ponude. Naručitelj će ponuditeljima čija ponuda nije odabrana jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi robe. Jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelja čija je ponuda odabrana kao ekonomski najpovoljnija biti će vraćeno odmah po dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekta, jamstvo za ozbiljnost ponude može dostaviti bilo koji član zajednice, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima u ukupno traženom iznosu, u bilo kojem slučaju treba biti u obliku i iznosu kako je traženo ovom točkom.
U slučaju da jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja jedan od članova zajednice gospodarskih subjekta, jamstvo za ozbiljnost ponude mora sadržavati navod da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata.

Iznos jamstva (EUR): 3.000,00

Novčani polog

Gospodarski subjekt može umjesto traženog sredstva jamstva dati novčani polog u traženom iznosu.

Podaci za uplatu novčanog pologa

Naziv primatelja: GPP d.o.o., Cara Hadrijana 1, Osijek

IBAN primatelja: HR4623600001101644547

SWIFT CODE: SWIFT:ZABAHR2X

Model: HR02-OIB uplatitelja

Poziv na broj: OIB uplatitelja

Opis plaćanja: polog jamstva za ozbiljnost ponude

U slučaju da ponuditelj uplaćuje novčani polog, dostavlja dokaz o uplati koji se prilaže / uvezuje u ponudu. Na temelju dostavljenog dokaza o plaćanju pologa, naručitelj provjerava izvršenje uplate na računu naručitelja.

Rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma

Odabrani ponuditelj s kojim će Naručitelj sklopiti Okvirni sporazum, obvezuje se u roku od 15 dana od potpisa Okvirnog sporazuma dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje istoga, u obliku bjanko zadužnice ili obične zadužnice, u visini od 10% ukupne vrijednosti Okvirnog sporazuma bez PDV-a, s rokom valjanosti do proteka ugovornog razdoblja.
Umjesto prethodno navedenog, ugovaratelj može dati jamstvo u vidu novčanog pologa u traženom iznosu na račun Naručitelja HR4623600001101644547 Poziv na broj: OIB uplatitelja, Opis plaćanja: polog jamstva za uredno ispunjenje Okvirnog sporazuma, ev. broj: MV-RO-005/2024, SWIFT:ZABAHR2X.
U slučaju sklapanja Okvirnog sporazuma sa zajednicom gospodarskih subjekata jamstvo može dostaviti bilo koji član zajednice, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima u ukupno traženom iznosu. U tom slučaju jamstvo mora sadržavati navod da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata.
Jamstvo će biti vraćeno u roku od 30 dana od dana izvršenja Okvirnog sporazuma.

Novčani polog

Gospodarski subjekt može umjesto traženog sredstva jamstva dati novčani polog u traženom iznosu.

Datum, vrijeme i mjesto (javnog) otvaranja ponuda

Rok za dostavu ponuda je: 12.06.2024 10:00:00

Otvaranje ponuda se vrši elektroničkim putem na EOJN, dok se fizički dijelovi ponuda otvaraju na sljedećoj lokaciji: GPP d.o.o., Cara Hadrijana 1, Osijek

Otvaranje ponuda održat će se: 12.06.2024 10:00:00

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: Mihaela Dumančić, Kristina Lujić

Uradci ili dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Izmjene okvirnog sporazuma

Izmjena Okvirnog sporazuma moguća je samo u skladu s čl. 315.-320. ZJN 2016

Uvjeti za izvršenje okvirnog sporazuma

Nakon izvršnosti Odluke o odabiru odabrani ponuditelj je dužan na pisani zahtjev Naručitelja dostaviti:

- Dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom

- Potvrda/Sporazum kojim se reguliraju prava i obveze između ponuditelja (Opskrbljivača) i Operatora tržišta

Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance).

Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju

Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od dana isteka roka za dostavu.

Rok za donošenje odluke o poništenju je 30 dana od dana nastanka razloga za poništenje postupka.

Rok, način i uvjeti plaćanja

Ponuditelj će Naručitelju obračunavati električnu energiju za obračunsko razdoblje koje iznosi 30 +/- 3 dana, a na temelju stvarne potrošnje električne energije. Naručitelj će isporučenu električnu energiju platiti temeljem ispostavljenih urednih računa u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa na račun odabranog ponuditelja.

Naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene. Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Podaci žalbenog tijela

Naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Adresa: Ulica grada Vukovara 23/V, 10000 Zagreb

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/