Dokumentacija o nabavi

Dio II – Upute za ponuditelje


PODACI O PONUDI

VV-RO-001/2024 - DIZELSKO GORIVO

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: DIZELSKO GORIVO

Evidencijski broj nabave: VV-RO-001/2024

Sadržaj i način izrade

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst Dokumentacije o nabavi. Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje te se može preuzeti u cijelosti na internetskoj stranici: Dokumentacija o nabavi

Elektronička ponuda mora sadržavati najmanje:

Način dostave

Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH. Sukladno ZJN 2016. smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te da naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog tog razloga.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ukoliko pri elektroničkoj dostavi ponude iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude, naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički ili dijelova za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije ili dijelova za čiju su obradu, zbog specifičnosti predmeta nabave, nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama licenciranih prava zbog kojih nisu dostupni za izravnu uporabu.

Također, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih tijela ili subjekata koji su važeći samo u izvorniku, ako ih elektroničkim sredstvom nije moguće dostaviti u izvorniku, poput jamstva za ozbiljnost ponude.

U slučaju kada ponuditelj uz elektroničku dostavu ponuda u papirnatom obliku dostavlja određene dokumente koji ne postoje u elektroničkom obliku, ponuditelj ih dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je obvezan naznačiti na koji postupak javne nabave i na koju ponudu se odvojeni dokumenti odnose te takva omotnica sadrži sve podatke s dodatkom „dio/dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno“. Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude ponuditelj predaje neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:


Naručitelj: GPP d.o.o.

Cara Hadrijana 1, 31 000 Osijek

DIZELSKO GORIVO

VV-RO-001/2024

Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno

NE OTVARAJ


na poleđini ili u gornjem lijevom kutu omotnice:


Naziv i adresa ponuditelja / zajednice gospodarskih subjekata

(kod zajednice gospodarskih subjekata obvezna je naznaka da se radi o zajednici i navođenje svih članova zajednice)


Ponuditelj sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nedostavljanja odvojenog dijela/dijelova ponude/ZZS-a u papirnatom obliku.

U slučaju da naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN RH će trajno onemogućiti pristup tim ponudama čime će se osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, ponuditelji će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda. Ako je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima. Gospodarski subjekt dužan je na zahtjev naručitelja dostaviti akt/akte koji/koje su naveli kao pravnu osnovu temeljem koje su podaci označeni tajnima, a sve radi provjere postojanja pravne osnove. Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Izmjena ponude i odustajanje od ponude

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude. Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Postupanje u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti EOJN RH

Temeljem članka 239. ZJN 2016, ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu ponuda zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, a naručitelj će produljiti rok za dostavu sukladno članku 240. ZJN 2016. Detaljne upute načina elektroničke dostave ponude dostupne su na stranicama EOJN RH, na adresi: Upute

Odredbe o ponudi

Varijante ponude

Varijante ponude nisu dopuštene.

Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu.

Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku te cijenu ponude bez PDV-a i cijenu ponude s PDV-om, a iznos PDV-a se izračunava zasebno.

Cijenu ponude čini zbroj svih stavki bez poreza na dodanu vrijednost u kojoj moraju biti uračunati svi troškovi, popusti, opći rizici, obveze i odgovornosti koje su određene ovom Dokumentacijom o nabavi.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu i troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Jedinična cijena definirana je kao promjenjiva tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi.

Uvjeti promjenjivosti cijene

Cijena predmeta nabave se formira na temelju veleprodajnih cijena ponuditelja važećih na dan objave poziva na nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), troškova transporta do skladišta Naručitelja i drugih troškova i količinskog rabata.

Cijena predmeta nabave je promjenjiva za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma, a određuje se sukladno odredbama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14, 73/17, 96/19), važećoj Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, odnosno važećim propisima kojima se uređuju odnosi na tržištu te se može mijenjati u odnosu na ponuđenu cijenu predmeta nabave u slučaju promjene cijena na mediteranskoj burzi, promjene tečaja, promjene trošarina i drugih davanja državi.
Visina ponuđenog rabata-popusta je PROMJENJIVA, a može biti JEDNAKA ili VEĆA od rabata-popusta iskazanog u ponudi, temeljem koje je ponuditelj s Naručiteljem zaključio Okvirni sporazum, za cijelo vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma i iskazuje se prilikom svake isporuke na računu za isporučenu robu, odnosno obračunava se na svakoj fakturi.

Valuta ponude

Ponuditelj iskazuje cijenu ponude u eurima (EUR).

Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP).

S obzirom na to da može koristiti pravo na pretporez, naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez PDV-a.

Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti je: 100,00

Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju: Cijene i kvalitete

Formula za određivanje ekonomski najpovoljnije ponude opisana je u zasebnom dokumentu koju je naručitelj priložio ovoj dokumentaciji.

Cijena:

Naziv kriterijaZnačaj
Cijena90,00

Kvaliteta:

Naziv kriterijaZnačaj
Rok isporuke robe10,00

Kriterij: Cijena

Detaljni opis:

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu ponude, bez PDV-a. Maksimalan broj bodova koji Ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija cijene ponude je 90 bodova.

Ocjenjivanje cjenovnog elementa provodi se prema sljedećoj formuli:
C = Cmin / Cp x 90

gdje su:
C – ukupni broj bodova za cjenovni dio predmetne ponude;
Cmin – najniža cijena od svih ponuđenih;
Cp – cijena iz ponude koja se ocjenjuje.

Kriterij: Rok isporuke robe

Detaljni opis

Prema ovom kriteriju ponuditelj može ostvariti najviše 10 bodova.
Maksimalno vrijeme isporuke je 48 sati od zaprimanja narudžbenice.

Način dodjeljivanja bodova:

ROK ISPORUKE ROBE (R) BROJ BODOVA
Isporuka u roku 0 - 24 sata 10 bodova
Isporuka u roku 25 - 36 sati 5 bodova
Isporuka u roku od 37- 48 sati 0 bodova

Rok isporuke moguće je iskazivati cijelim brojem do 48 sati.

Dokazi potrebni za provjeru

Ponuditelj ovaj kriterij dokazuje Izjavom u kojoj navodi ponuđeni rok isporuke (Izjava u slobodnoj formi).
Ako ponuditelj ne dostavi Izjavu ili Izjava ne sadrži navod o roku isporuke smatrat će se da je ponudio maksimalni rok isporuke (37 - 48 sati), odnosno ponuda će po ovom kriteriju dobiti 0 bodova.

Gospodarski subjekt će vrijednost kriterija izraziti numerički

Jedinica mjere: sati

Ponuđena vrijednost se mora izraziti kao: Cijeli broj

Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda ili njezin dio

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (iznimno je moguće navesti pojmove na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice). Također iznimno, dio popratne dokumentacije može biti i na nekom drugom jeziku, ako je tako dozvoljeno u drugim odredbama ove dokumentacije.

U slučajevima u kojima dostavljeni prijevod (koji ne mora biti ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača) ostavlja dvojbe i nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj će zatražiti od ponuditelja dostavu ovjerenog prijevoda od strane ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen.

Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ukoliko tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude (ukoliko je traženo DON-om), naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok, ne kraći od pet (5) dana.

Ponuditelj upisuje rok valjanosti ponude na za to predviđeno mjesto pri upisu podataka u obrazac EOJN RH.

U slučaju da ponuditelj produži rok valjanosti ponude, obvezan je produžiti i valjanost jamstva za ozbiljnost ponude.

Ostale odredbe

Okvirni sporazum

Broj gospodarskih subjekata koji će biti stranke okvirnog sporazuma: 3

Način sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma: Ponovnom provedbom nadmetanja između gospodarskih subjekata

Drugi uvjeti koji će biti korišteni prilikom sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma

Ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu je dužan Naručitelju do potpisa Okvirnog sporazuma dostaviti sljedeće obrasce/potvrde:

1. Dozvolu/Rješenje Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima, odnosno odgovarajući dokaz prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta

2. Sigurnosno tehnički list (STL) za dizelsko gorivo EURODIESEL BS

Naručitelj predviđa mogućnost sklapanja okvirnog sporazuma s manjim brojem gospodarskih subjekata, odnosno s jednim gospodarskim subjektom.

U navedenom slučaju za sklapanje ugovora na temelju okvirnog sporazuma primjenjuje se sljedeći postupak:

a) POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI NA TEMELJU OKVIRNOG SPORAZUMA S VIŠE GOSPODARSKIH SUBJEKATA
Ovim Okvirnim sporazumom nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi i/ili izdavanje ugovora-narudžbenica o javnoj nabavi te će Naručitelj s ponuditeljima koji su u postupku javne nabave za sklapanje Okvirnog sporazuma dostavili valjane i najbolje ocijenjene ponude prema kriteriju za odabir ponude, zaključivati ugovore o javnoj nabavi i/ili će im izdavati ugovor-narudžbenice o javnoj nabavi temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma.
Naručitelj će ugovor o javnoj nabavi i/ili izdavanje ugovor-narudžbenica o javnoj nabavi sklapati sukladno čl. 153. st. 6. ZJN 2016.
Za sklapanje svakog pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma i/ili izdavanje ugovor-narudžbenice o javnoj nabavi temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma, Naručitelj će gospodarskim subjektima iz Okvirnog sporazuma uputiti ponovljeni poziv na dostavu ponuda (upit za ponudu) u pisanom obliku (putem e-maila) ovisno o potrebama Naručitelja za određeno vremensko razdoblje, s konkretnom količinom i predmetom nabave specificiranim troškovnikom. Ponuditelj je obvezan dostaviti svoju pisanu ponudu, ovjerenu žigom i potpisom zajedno s važećim Cjenikom veleprodajnih cijena na taj dan, u roku kojeg odredi Naručitelj i to putem e-maila.
Ponovljeni poziv na dostavu ponuda može sadržavati izvorne uvjete i, ako je potrebno, preciznije definirane uvjete za sklapanje ugovora o javnoj nabavi i/ili ugovor-narudžbenice te, ako je prikladno, druge uvjete koje je javni naručitelj naveo u Dokumentaciji o nabavi kod Okvirnog sporazuma da će biti korišteni.
Naručitelj će ugovor i/ili ugovor-narudžbenice o javnoj nabavi na temelju Okvirnog sporazuma sklopiti s onim ponuditeljem i/ili će ugovor-narudžbenicu temeljem Okvirnog sporazuma izdati onom ponuditelju za kojeg nakon postupka pregleda i ocjene dostavljenih ponuda utvrdi da je dostavio valjanu i najpovoljniju ponudu prema kriteriju za odabir ponude.
Odluku o sklapanju ugovora o javnoj nabavi na temelju Okvirnog sporazuma i/ili o izdavanju ugovor-narudžbenice o javnoj nabavi na temelju Okvirnog sporazuma, Naručitelj će u roku 24 sata od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma i/ili izdavanja ugovor-narudžbenice o javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma, na dokaziv način, dostaviti svim ponuditeljima.
Cijena predmeta nabave se formira na temelju veleprodajnih cijena ponuditelja važećih na dan objave poziva na nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), troškova transporta do skladišta Naručitelja i drugih troškova i količinskog rabata. Cijena predmeta nabave je promjenjiva za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma, a određuje se sukladno odredbama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14, 73/17, 96/19), odnosno važećim propisima kojima se uređuju odnosi na tržištu te se može mijenjati u odnosu na ponuđenu cijenu predmeta nabave u slučaju promjene cijena na mediteranskoj burzi, promjene tečaja, promjene trošarina i drugih davanja državi.
Visina ponuđenog rabata-popusta je PROMJENJIVA, a može biti JEDNAKA ili VEĆA od rabata-popusta iskazanog u ponudi, temeljem koje je ponuditelj s Naručiteljem zaključio Okvirni sporazum, za cijelo vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma i iskazuje se prilikom svake isporuke na računu za isporučenu robu, odnosno obračunava se na svakoj fakturi.
Stvarna nabavljena količina robe temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od predviđene količine.
Ponuditelji s kojim će Naručitelj zaključiti Okvirni sporazum obvezni su dostavljati svoju ponudu redovito, za cijelo vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma, odnosno svaki put kada im Naručitelj pošalje poziv za dostavu ponuda.
Ukoliko pojedini ponuditelj ne dostavi svoju ponudu 5 puta zaredom, Naručitelj će raskinuti Okvirni sporazum s tim ponuditeljem i obavijestiti ga o tome te će sklopiti novi Okvirni sporazum sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.


b) POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI NA TEMELJU OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM
Ukoliko Naručitelj u postupku javne nabave za sklapanje Okvirnog sporazuma dobije samo jednu valjanu ponudu, sklopit će Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom koji dostavi valjanu ponudu. Naručitelj će s gospodarskim subjektom s kojim je sklopljen Okvirni sporazum sklapati ugovore o javnoj nabavi i/ili izdavati ugovor-narudžbenice temeljem Okvirnog sporazuma neposredno na temelju izvornih uvjeta i ponude dostavljene prije sklapanja Okvirnog sporazuma bez ponovljenog poziva na dostavu ponuda.
Cijena predmeta nabave se formira na temelju veleprodajnih cijena ponuditelja važećih na dan objave poziva na nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), troškova transporta do skladišta Naručitelja i drugih troškova i količinskog rabata. Cijena predmeta nabave je promjenjiva za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma, a određuje se sukladno odredbama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14, 73/17, 96/19), odnosno važećim propisima kojima se uređuju odnosi na tržištu te se može mijenjati u odnosu na ponuđenu cijenu predmeta nabave u slučaju promjene cijena na mediteranskoj burzi, promjene tečaja, promjene trošarina i drugih davanja državi.
Nakon svake izmjene cijene ponuditelj je obvezan dostaviti Naručitelju putem e-maila novi Cjenik veleprodajnih cijena zajedno s kalkulacijom jedinične cijene s uključenim rabatom-popustom.
Visina ponuđenog rabata-popusta je PROMJENJIVA, a može biti JEDNAKA ili VEĆA od rabata-popusta iskazanog u ponudi, temeljem koje je ponuditelj s naručiteljem zaključio Okvirni sporazum, za cijelo vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma i iskazuje se prilikom svake isporuke na računu za isporučenu robu, odnosno obračunava se na svakoj fakturi.
Stvarna nabavljena količina robe temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od predviđene količine.

Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 70.000,00 EUR. Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažurnih popratnih dokumenata sukladno čl. 263. ZJN 2016, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.
Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude određuje sukladno roku valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17, 154/22), odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17, 154/22) na iznos 70.000,00 EUR.
Jamstvo za ozbiljnost ponude treba biti izdano u korist: GPP d.o.o., Cara Hadrijana 1, Osijek, OIB:96779488329.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno prije isteka roka za dostavu ponuda.
Umjesto jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa: GPP d.o.o. Osijek, IBAN: HR4623600001101644547 Poziv na broj: OIB uplatitelja, Opis plaćanja: polog jamstva za ozbiljnost ponude ev. broj: VV-RO-001/2024, SWIFT:ZABAHR2X.
U tom slučaju ponuditelj dokaz o uplati novčanog pologa prilaže u svojoj ponudi. Dokaz o plaćanju novčanog pologa na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena smatraju se i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku. Potvrdu o uplati novčanog pologa ponuditelji dostavljaju u sklopu e-ponude. Naručitelj će ponuditeljima čija ponuda nije odabrana jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi robe. Jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelja čija je ponuda odabrana kao ekonomski najpovoljnija biti će vraćeno odmah po dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekta, jamstvo za ozbiljnost ponude može dostaviti bilo koji član zajednice, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima u ukupno traženom iznosu, u bilo kojem slučaju treba biti u obliku i iznosu kako je traženo ovom točkom.
U slučaju da jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja jedan od članova zajednice gospodarskih subjekta, jamstvo za ozbiljnost ponude mora sadržavati navod da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata.

Iznos jamstva (EUR): 70.000,00

Novčani polog

Gospodarski subjekt može umjesto traženog sredstva jamstva dati novčani polog u traženom iznosu.

Podaci za uplatu novčanog pologa

Naziv primatelja: GPP d.o.o., Cara Hadrijana 1, Osijek

IBAN primatelja: HR4623600001101644547

SWIFT CODE: SWIFT:ZABAHR2X

Model: HR02-OIB uplatitelja

Poziv na broj: OIB uplatitelja

Opis plaćanja: polog jamstva za ozbiljnost ponude

U slučaju da ponuditelj uplaćuje novčani polog, dostavlja dokaz o uplati koji se prilaže / uvezuje u ponudu. Na temelju dostavljenog dokaza o plaćanju pologa, naručitelj provjerava izvršenje uplate na računu naručitelja.

Rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Drugo jamstvo u skladu s posebnim zakonom

Jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma
Odabrani ponuditelj s kojim će Naručitelj sklopiti Okvirni sporazum, obvezuje se u roku od 15 dana od potpisa Okvirnog sporazuma dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje istoga, u obliku bjanko zadužnice ili obične zadužnice, u visini od 10% ukupne vrijednosti Okvirnog sporazuma bez PDV-a, s rokom valjanosti do proteka ugovornog razdoblja.
Umjesto prethodno navedenog, ugovaratelj može dati jamstvo u vidu novčanog pologa u traženom iznosu na račun Naručitelja HR4623600001101644547 Poziv na broj: OIB uplatitelja, Opis plaćanja: polog jamstva za uredno ispunjenje Okvirnog sporazuma, ev. broj: VV-RO-001/2024, SWIFT:ZABAHR2X.
U slučaju sklapanja Okvirnog sporazuma sa zajednicom gospodarskih subjekata jamstvo može dostaviti bilo koji član zajednice, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima u ukupno traženom iznosu. U tom slučaju jamstvo mora sadržavati navod da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata.
Jamstvo će biti vraćeno u roku od 30 dana od dana izvršenja Okvirnog sporazuma.

Novčani polog

Gospodarski subjekt može umjesto traženog sredstva jamstva dati novčani polog u traženom iznosu.

Datum, vrijeme i mjesto (javnog) otvaranja ponuda

Rok za dostavu ponuda je: 03.07.2024 10:00:00

Otvaranje ponuda se vrši elektroničkim putem na EOJN, dok se fizički dijelovi ponuda otvaraju na sljedećoj lokaciji: GPP d.o.o., Cara Hadrijana 1, 31 000 Osijek.

Otvaranje ponuda održat će se: 03.07.2024 10:00:00

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: Mihaela Dumančić, Kristina Lujić

Uradci ili dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Izmjene okvirnog sporazuma

Sve izmjene Okvirnog sporazuma vršit će se sukladno čl. 315.-320. ZJN 2016

Uvjeti za izvršenje okvirnog sporazuma

Sve izmjene Okvirnog sporazuma vršit će se sukladno čl. 315.-320. ZJN 2016. U slučajevima izmjene Okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja, a koje nisu značajne, primjenjuje se čl. 320. ZJN 2016. Sukladno čl. 321. ZJN 2016 značajne izmjene Okvirnog sporazuma neće biti dopustive.

Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance).

Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju

Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od dana isteka roka za dostavu.

Rok za donošenje odluke o poništenju je 30 dana od dana nastanka razloga za poništenje postupka.

Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje će se vršiti u roku od 60 dana po ispostavljenom računu.

Naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene. Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Podaci žalbenog tijela

Naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Adresa: Ulica grada Vukovara 23/V, 10000 Zagreb

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima

Ostale napomene

Zahtjev za informacijom o državljanstvu

Naručitelj će tijekom pregleda i ocjene ponuda, a prije donošenja Odluke o odabiru, zatražiti od najpovoljnijeg ponuditelja da u roku ne kraćem od 5 dana dostavi informaciju o državljanstvu za sve osobe iz čl. 251. ZJN 2016.

Navedena informacija je potrebna kako bi Naručitelj mogao uvidom u bazu podataka e-Certis utvrditi koji su dostatni dokazi za utvrđivanje postojanja osnova za isključenje za sve osobe iz čl. 251. ZJN 2016.