Projekti sufinancirani sredstvima Europske unije

Kratki opis projekta:

Projektom se planira povećanje broja korisnika gradskog prijevoza što će doprinijeti daljnjem razvoju grada te poboljšanju standarda života građana Osijeka.

Planiraju se modernizirati i izgraditi sljedeći elementi tramvajske infrastrukture:

 • modernizacija postojeće 2 ispravljačke stanice
 • izgradnja nove ispravljačke stanice
 • izgradnja podzemne kabelske mreže
 • modernizacija dijela gornje kontaktne tramvajske mreže u duljini 9,5 km
 • modernizacija dijela postojeće tramvajske pruge u duljini 9,5 km
 • modernizacija 23 tramvajska stajališta kojim će se omogućiti pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, te kojom će se stajališta uskladiti sa potrebnim tehničkim standardima (u smislu duljine, visine i sigurnosti).

Obnovom gornje kontaktne mreže postaviti će se i novi stupovi na koje će Grad Osijek iz vlastitih sredstava ugraditi novu javnu rasvjetu koja će koristiti LED tehnologiju sa smanjenom potrošnjom električne energije.

S obzirom na činjenicu da se od 2009. godine nije značajno ulagalo u infrastrukturu (mrežu tramvajskih linija, remizu sa opremom koja je poprilično zastarjela), zatim u vozni park (tramvaji i autobusi su 2009. dijelom obnovljeni), nužno je izvršiti modernizaciju postojećeg stanja imovine tvrtke s perspektivom održivog razvoja, kako bi se zadržala usluga javnog gradskog prijevoza grada Osijeka na nivou koji zahtijevaju EU standardi po pitanju: sigurnosti, pouzdanosti, dostupnosti osoba s invaliditetom te značajnom smanjenju negativnih CO2 emisija, što u konačnici ima napredak u dijelu troškovno prihvatljivog ali efikasnijeg i rentabilnijeg poslovanja tvrtke na dulji niz godina.

Cilj projekta:

Cilj projekta je povećanje broja korisnika gradskog prijevoza što će doprinijeti razvoju grada te poboljšanju standarda života građana Osijeka.

Nakon završene modernizacije tramvajske infrastrukture planira se i nabava novih niskopodnih tramvaja, a u sljedećim koracima, ovaj projekt biti će povezan i sa nabavom novih niskopodnih autobusa za GPP Osijek.

Očekivani rezultati predmetnog ulaganja su:

Investiranjem u dugotrajnu imovinu na način da će se obnoviti postojeća infrastruktura tramvajske mreže (nove ispravljačke stanice, novi kilometri pruge i nove kontaktne mreže), kroz povezane projekte planira se izvršiti nabava novih vozila (23 tramvaja i 27 autobusa) koji imaju manju potrošnju goriva i električne energije, značajno će se smanjiti trošak sirovine, materijala i pričuvnih dijelova te rast prihoda zbog očekivano većeg broja putnika (veća sigurnost, pouzdanost i komfor) što će imati direktan utjecaj na ukupno poslovanje na način da će u konačnici biti rentabilnije i efikasnije što će biti potvrđeno krajnjim rezultatom računa dobiti i gubitka, te je za očekivati pozitivan rezultat poslovanja nakon godina koje slijede nakon provedenog ulaganja.

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.189.150,00 HRK, od čega je iz EU fondova sufinanciran iznos od: 199.768.652,70 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

od 01.12.2016. do 31.12.2023.

Kontakt osoba za više informacija:

 Goran Pajnić (goran.pajnic@gpp-osijek.com)

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta:

Predmetni projekt je nabava 12 novih niskopodnih gradskih autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o.

Provedbom projekta riješit će se ključni problem zastarjelog voznog parka tvrtke, kojeg karakterizira starost i veliki broj prijeđenih kilometara vozila, zbog čega opada kvaliteta usluge javnog prijevoza na području Grada Osijeka.

Postojeći vozni park broji 37 autobusa prosječne starosti 11,7 godina. Najnovija vozila su stara 8 godina, a najstarija 22. godine, s preko 1.500.000 prijeđenih kilometara, pogonjena motorima s EURO 1, 3 i 4 normom.

Trenutačno stanje voznog parka rezultira povećanim troškovima održavanja, zagađenjem okoliša te ugrožava pružanje usluge prijevoza putnika, a upitna je i dostupnost za osobe s invaliditetom.

Cilj projekta:

Opći cilj projekta je podići i unaprijediti kvalitetu javnog prijevoza građana Grada Osijeka.

Specifični ciljevi:

 • povećati udobnost i dostupnost usluge javnog prijevoza za sve građane pod jednakim uvjetima;

 • smanjiti štetni utjecaj na okoliš smanjenjem onečišćenja zraka i emisije CO2 zamjenom 12 autobusa novima EURO 6 norme;

 • povećati sigurnost putnika i vozača u javnom prijevozu;

 • smanjiti troškove održavanja vozila.

Očekivani rezultati predmetnog ulaganja su:

Nabavom 12 novih autobusa GPP d.o.o. će osigurati povećanje kvalitete usluge javnog prijevoza i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš na području Grada Osijeka.

Ciljevi projekta sukladni su s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i EU strateškim dokumentima u sektoru prometa, kao i OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Tematskom osi 7 – Povezanost i mobilnost, Specifičnim ciljem 7ii2 – povećanje broja putnika u javnom prijevozu.

Projekt će izravno pridonijeti ostvarenju ciljanih vrijednosti pokazatelja investicijskog prioriteta 7cb18 – nabava novog putničkog voznog parka.

Projektne aktivnosti usklađene su sa strateškim dokumentima EU ključnima za područje prometne politike – urbane i regionalne mobilnosti: Action Plan on Urban Mobility (2009.), Transport White Paper (2011.) i Urban Mobility Package (2013.).

Na nacionalnoj razini, projekt podržava mjere Strategije prometnog razvoja RH 2017.-2030. g, posebno:

 • U.8 Unapređenje zaštite i sigurnosti: vozni park za potrebe javnog prijevoza putnika će se modernizirati. Nabava novih vozila za javni prijevoz koja odgovaraju standardima najveće propisane sigurnosti i kvalitete biti će prioritet.

 • U.11 Prilagođavanje pravnog okvira i provođenje odredbi: rad sustava javnog prometa vršit će se unutar okvira Ugovora o javnim uslugama u skladu s EU Uredbom 1370/2007, kako bi se osigurala transparentnost i efikasnost pružanja usluga javnog prijevoza.

 • U.17 Nabava novog voznog parka: osim ponekih izuzetaka, postojeći vozni park javnog prijevoza je star i temelji se na zastarjeloj i neučinkovitoj tehnologiji.

Također, projekt je u skladu s Master planom prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te s Strategijom razvoja urbane aglomeracije Osijek, opisanim u Studiji izvodljivosti.

Projekt je usklađen s Ugovorom o javnim uslugama između GPP-a i Grada Osijeka.

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.800.000,00 HRK, od čega je iz EU fondova sufinanciran iznos 18.000.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

od 01.11.2017. do 28.02.2019.

Kontakt osoba za više informacija:

Mario Šapina (mario.sapina@gpp-osijek.com)

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020

emblem-unije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU!

fondovi-logo
OP-konkurentnost-i-kohezija

Info Pano EU projekti